Tieto webové stránky využívajú súbory cookies za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb. Používaním týchto stránok súhlasíte s využívaním cookies.
Zatvoriť

pdf Všeobecné obchodné podmienky 1.9.2012

Všeobecné obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) na poskytovanie hlasových služieb upravujú spôsob a podmienky poskytovania elektronickej komunikačnej služby peoplefone spoločnosťou Peoplefone Slovakia.

2. Definície pojmov

2.1. Pre účely poskytovania elektronickej komunikačnej služby platia nasledovné definície:

2.1.1. „Peoplefone Slovakia“je obchodná spoločnosť so sídlom Nám. Martina Benku 2, 811 07 Bratislava, IČO: 43 942 521,    zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 50262/B.

2.1.2. „Účastník“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva elektronickú komunikačnú službu peoplefone.

2.1.3. Službou „peoplefone“ sa rozumie služba, ktorá umožňuje Učastníkovi telefonovania s využitím protokolu VoIP v určitom úseku prenosovej trasy (spravidla v časti medzi PeoplefoneSlovakia a Účastníkom).

2.1.4. „Účastnícke číslo“ je číslo, ktoré identifikuje Účastníka pri volaniach. Ůčastníkovi môže byť pridelené účastnícke číslo negeografické, z rozsahu +421 696 85x xxx, alebo Účastník môže požiadať o prenesenie geografického čísla od pôvodného hlasového operátora. Pri prenose čísla Peoplefone Slovakia spolupracuje so svojím zmluvným partnerom, ktorý zabezpečuje prenos čísla, smerovanie volaní na tiesňové linky, ako aj na požiadanie Účastníka uverejnenie prenášaného čísla v telefónnom zozname.

2.1.5. „Prihlasovacie meno a SIP heslo” sú autorizačné údaje Účastníka služby peoplefone pre prístup do systému, zabezpečujúci spojenia pre elektronickú komunikáciu. Prihlasovacie meno slúži na identifikáciu Účastníka služby peoplefone, jeho súčasťou je účastnícke číslo. SIP heslo je dôverným údajom Účastníka, slúži na ochranu pred neautorizovaným prihlásením a zneužitím služby. Prihlasovacie meno a SIP heslo si Účastník nemôže meniť.

2.1.6. „Systém” je súhrn fyzicky a logicky prepojených telekomunikačných zariadení používaných na prenos dát. Rozhraniami systému sú jeho koncové body a) v ktorých je systém pripojený k telekomunikačným zariadeniam a sieťam prevádzkovaným inými prevádzkovateľmi a b) v ktorom je systém pripojený k spojovaciemu okruhu, ktorý slúži na pripojenie Účastníka na sieť Internet.

2.1.7. Kvalitou služby „best effort“ sa rozumie definovanie kvality pre služby peoplefone poskytovanej prostredníctvom Internetu. Ak Účastníkovi zabraňuje vo využívaní služby výpadok alebo obmedzenie funkčnosti siete Internet, to nie je dôvodom na reklamáciu služby peoplefone. Pre peoplefone nie sú povolené tiesňové volania a vzhľadom na prenos dát cez Internet, nie je zabezpečiteľná žiadna garancia pre ochranu súkromia. Peoplefone Slovakia vyvinie maximálne úsilie na dosiahnutie primeranej kvality spojení služby peoplefone.

2.1.8. „Porucha“ je taký stav, kedy Účastník nemôže vôbec využívať službu.

2.1.9. „Tarifa“ je sadzobník (§ 41 Zákona) cien služby peoplefone poskytovaný spoločnosťou Peoplefone Slovakia, ktorý okrem stanovenia minútových tarifných sadzieb pre jednotlivé krajiny, upravuje aj prípadné zľavy, príplatky a podmienky ich uplatňovania.

2.1.10. „Predplatený kredit“ je majetková hodnota nadobudnutá Účastníkom, ktorá je určená na postupné vyčerpanie podľa Tarify za používanie služby peoplefone.

2.1.11.. „Zákon“ je zákon č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

2.1.12. „Zmluva“ je zmluva o pripojení uzatvorená medzi Peoplefone Slovakia a Účastníkom, ktorá vzniká akceptovaním týchto VOP a registráciou Účastníka na webovskej stránke www.peoplefone.sk.

3. Všeobecné ustanovenia

3.1. Ak zo Zákona alebo týchto VOP nevyplýva niečo iné, Peoplefone Slovakia je oprávnená odmietnuť uzatvretie Zmluvy, ak:

3.1.1 jej poskytovanie v požadovanom mieste alebo v požadovanom rozsahu je technicky neuskutočniteľné, alebo
3.1.2 záujemca o službu peoplefone nesúhlasí s týmito VOP, alebo
3.1.3 jej uzavretie by bolo v rozpore so Zákonom, alebo dobrými mravmi.

3.2 Podmienkou na uzavretie Zmluvy je akceptácia VOP a registrácia Účastníka na webovskej stránke www.peoplefone.sk.

3.3. Predmetom Zmluvy je:

3.3.1. záväzok Peoplefone Slovakia poskytovať Účastníkovi počas trvania Zmluvy službu peoplefone na území Slovenskej republiky,
3.3.2. poskytnúť Účastníkovi účastnícke číslo z množiny +421 696 85xxxx, alebo v spolupráci so zmluvným partnerom poskytnúť možnosť preniesť si geografické číslo od svojho pôvodného hlasového operátora, 
3.3.3 záväzok Účastníka platiť Peoplefone Slovakia za plnenie jej záväzkov podľa Zmluvy spôsobom a za podmienok stanovených Zmluvou a plniť všetky ďalšie povinnosti tak, ako sú vymedzené v týchto VOP.

3.4. Na požiadanie poskytne Peoplefone Slovakia Účastníkovi zoznam odporúčaných zmluvných partnerov, z ktorých ktorýkoľvek sa nad rámec Zmluvy a na základe osobitnej objednávky Účastníka môže zaviazať vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a na náklady Účastníka pripojenie koncových telekomunikačných zariadení Účastníka pre sprevádzkovanie a využívanie služieb peoplefone.

3.5. Zákazníkovi nevzniká nárok na vrátenie nevyčerpaného zostatku predplateného kreditu z dôvodu, že ho Zákazník nespotrebuje.

4. Práva a povinnosti Peoplefone Slovakia

4.1. Peoplefone Slovakia poskytne Účastníkovi možnosť telefonovať prostredníctvom internetu s využitím protokolu VoIP. Peoplefone Slovakia vytvorila webovú stránku www.peoplefone.sk, na ktorej si Účastník môže aktivovať službu peoplefone pre požadované technické vybavenie.

4.2. Rozsah, obsah a cenu služby peoplefone je možné si kedykoľvek pozrieť na webovej stránke www.peoplefone.sk. Spoločnosť Peoplefone Slovakia si vyhradzuje právo zmeniť rozsah, obsah a ceny služieb kedykoľvek.

4.3. Peoplefone Slovakia má právo najmä na zaplatenie ceny poskytnutých služieb peoplefone podľa týchto VOP a Tarify.

4.4. Peoplefone Slovakia je povinná poskytovať služby peoplefone starostlivo a s minimálnym prerušovaním. Peoplefone Slovakia je povinná odstraňovať chyby v poskytovaní služby peoplefone, ktoré sú len v jej kompetencii v primeranej lehote.

4.5. Peoplefone Slovakia pridelí Účastníkovi telefónne číslo na ich výhradné, neprenosné používanie z blokov pridelených príslušnými orgánmi. Účastníkovi je pridelené telefónne číslo zo skupiny, ktorá je k dispozícii v ponuke Peoplefone Slovakia pri procese registrácie. Číslo sa nestáva majetkom Účastníka a nemôže byť preto odpredané, založené, nemôže byť predmetom dedičstva alebo inak prenesené na tretie strany bez výslovného súhlasu Peoplefone Slovakia. Peoplefone Slovakia môže zmeniť telefónne čísla Účastníka alebo iné pridelené prvky adresy (napr.: adresu IP) z prevádzkových alebo technických dôvodov, alebo ak to vyžadujú relevantné orgány, a to bez vyplatenia náhrady.

4.6. Číslo, ktoré Účastník nepoužije počas 12 mesiacov od registrácie sa vráti späť do množiny, ktorá je k dispozícii v ponuke Peoplefone Slovakia a môže byť pridelené inému Účastníkovi Peoplefone Slovakia bez akejkoľvek náhrady.

4.7. Peoplefone Slovakia zabezpečuje technickú podporu pri využívaní služieb peoplefone. Peoplefone Slovakia bude prijímať správy o poruchách služby peoplefone na [email protected] alebo telefónnom čísle 0696 855 855 a odstráni chyby, ktoré sú v jej kompetencii v primeranom čase prostredníctvom všetkých dostupných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii počas pracovných hodín.

4.8. Vzhľadom na to, že Peoplefone Slovakia je závislá, čo sa týka časti jej služieb, od plnenia tretích strán napr. poskytovateľov širokopásmového prístupu na internet, Účastník si je vedomý, že Peoplefone Slovakia nemôže garantovať fungovanie svojich služieb a produktov bez prerušenia, omeškania, zníženej kvality alebo iných nedostatkov. Upozornenie: Ide najmä o možný výpadok širokopásmového pripojenia na internet v prípade volaní na tiesňové linky. V takýchto prípadoch doporučujeme využiť mobilný telefón. Peoplefone Slovakia nenesie zodpovednosť za chyby tretích strán.

4.9. Peoplefone Slovakia má právo zmeniť technologické riešenie poskytnutia služby peoplefone v priebehu zmluvného vzťahu, ak poskytne najmenej rovnakú kvalitu služby peoplefone ako podľa pôvodné riešenie.

4.10. Peoplefone Slovakia má právo informovať Účastníka o svojich produktoch a službách ako aj svojich iných aktivitách.

5. Práva a povinnosti Účastníka

5.1. Účastník je oprávnený využívať služby peoplefone za podmienok podľa týchto VOP po zakúpení predplateného kreditu až do jeho vyčerpania.

5.2. Účastník je zodpovedný za zákonné (najmä v súlade s ust. Zákona) a zmluvne dohodnuté používanie služby peoplefone.

5.3. Účastník je zodpovedný za používanie služby peoplefone, vrátane akéhokoľvek používania neoprávnenými tretími stranami, ktorým neoprávnené použitie umožnil.

5.4. Účastník je povinný uschovávať informácie o svojom užívateľskom mene a hesle, ako aj iných bezpečnostných informáciách, ktoré mu boli pridelené, na bezpečnom mieste a tieto nesmie poskytnúť tretím stranám, inak zodpovedá za škodu.

5.5. Účastník sa zaväzuje znášať riziko nákladov na všetky použité služby. Účastník je zodpovedný za prijatie opatrení, potrebných na zabránenie prístupu a elimináciu všetkých činností, ktoré by ohrozili systém a bezpečnosť siete.

5.6. Účastník vykoná opatrenia na to, aby zabránil neoprávnenému zasahovaniu do systémov iným osobám a rozširovaniu počítačových vírusov. Ak zariadenie Účastníka spôsobí chyby, alebo poškodí Peoplefone Slovakia, Peoplefone Slovakia má právo prerušiť poskytovanie služby peoplefone bez predchádzajúceho upozornenia. Peoplefone Slovakia je oprávnený vymáhať náhradu škôd.

5.7. Účastník sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadne činnosti, alebo sa zdrží akýchkoľvek činností, ktoré by mohli poškodiť zákonné alebo zmluvné ustanovenia alebo práva tretích strán. Účastník nesmie používať službu peoplefone na rozširovanie neetických alebo nezákonných informácií, ani nesmie porušovať žiadny zákon, štatút, poriadok alebo nariadenie (vrátane a bez obmedzenia tých, ktoré spravujú kontrolu vývozu, ochranu zákazníkov, nekalú súťaž, antidiskrimináciu alebo nepravdivú reklamu), ani nesmú byť skresľujúce, nesmú poškodzovať obchodné meno, nezákonne ohrozovať alebo nezákonne zneužívať, ani byť obscénne alebo obsahovať detskú pornografiu alebo porušovať akékoľvek autorské práva tretej strany, patenty, obchodné známky, obchodné tajomstvo alebo iné majetkové práva, alebo práva zverejňovania alebo súkromia. Peoplefone Slovakia má právo vymazať všetky materiály a údaje, týkajúce sa vyššie uvedeného a tiež podniknúť všetky opatrenia na prevenciu takýchto činností.

5.8. Peoplefone Slovakia nepreberá žiadnu zodpovednosť za činnosti alebo nedbalosť Účastníka alebo tretích strán. Účastník odškodní Peoplefone Slovakia za akékoľvek nároky tretích strán, ktoré vznikli z konania Účastníka alebo tretej osoby.

5.9. Peoplefone Slovakia má právo dočasne prerušiť alebo obmedziť poskytovanie služby peoplefone z dôvodu jej zneužívania Účastníkom, a to až do odstránenia jej zneužívania alebo vykonania technických opatrení zamedzujúcich jej zneužívaniu, pričom za zneužívanie služby peoplefone sa považuje najmä ak:

5.9.1 Zákazník použije služby peoplefone na podporu, vytvorenie možnosti, alebo zapojenie sa do akejkoľvek nezákonnej alebo nevhodnej aktivity, t.j. aktivity v rozpore s dobrými mravmi alebo pravidlami slušnosti, najmä však na prenos urážlivej, obťažujúcej alebo zlomyseľnej komunikácie, alebo na šírenie poplašnej správy alebo výhražných informácií alebo v prípade porušenia platnej legislatívy.

5.9.2 Dochádza k porušeniu týchto VOP.

5.10. Peoplefone Slovakia má právo na nevyhnutný čas prerušiť poskytovanie služby peoplefone bez predošlého upozornenia z organizačných, technických alebo prevádzkových dôvodov, ktoré sú okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť podľa platnej legislatívy, alebo v prípade údržby, opravy a optimalizácie siete, ako aj v prípade vykonania opráv a servisu alebo v prípade, že Peoplefone Slovakia k takémuto obmedzeniu alebo prerušeniu bude povinný pristúpiť na základe rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy Slovenskej republiky.

6. Trvanie a ukončenie Zmluvy

6.1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť po akceptovaní týchto VOP Účastníkom a po registrácii Účastníka na www.peoplefone.sk.

6.2. Peoplefone Slovakia potvrdzuje akceptáciu VOP a registráciu Účastníka e-mailom.

6.3. Účastník je zodpovedný za úplný a správny obsah osobných údajov a iných zmluvných údajov, ktoré boli sprostredkované za účelom uzavretia Zmluvy. Upozornenie: Správnosť identifikačných údajov pri registrácii je nevyhnutná, keďže pre poskytovaní služieb VoIP na geografických číslach, je správne uvedená adresa a PSČ dôležitá informácia pre správne smerovanie volaní na tiesňové linky: 112, 150, 155 a 158.

6.4. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú, Zmluva zaniká najmä:

6.4.1 na základe platného právneho predpisu Slovenskej republiky (najmä ust. Zákona),

6.4.2 iným spôsobom podľa týchto VOP.

6.5. Peoplefone Slovakia si vyhradzuje právo, kedykoľvek podľa vlastného uváženia, zablokovať spojenie Účastníka bez predchádzajúceho upozornenia v prípade, ak Účastník vykonáva alebo zanedbá činnosti, ktoré by mohli podľa názoru spoločnosti Peoplefone Slovakia viesť k vzniku škody alebo sú v rozpore s touto dohodou alebo príslušným zákonom.

7. Zmeny Zmluvy

7.1. Peoplefone Slovakia si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť svoje služby, ceny, špeciálne podmienky, tieto VOP a všetky ostatné zmluvné dokumenty. Spoločnosť Peoplefone Slovakia upovedomí zákazníkov o akýchkoľvek zmenách vhodným spôsobom podľa týchto VOP.

7.2. Ak sa menia sadzby DPH, Peoplefone Slovakia má právo prispôsobiť svoje tarify v súlade so zmenami.

8. Spôsoby a podmienky platby

8.1. Ceny uhrádzané Účastníkom vychádzajú z aktuálnej Tarify zverejnenej na webovej stránke www.peoplefone.sk. Tarifu je Peoplefone Slovakia oprávnený zmeniť.

8.2. Účastník je povinný za účelom využívania služby peoplefone zakúpiť si predplatený kredit, ktorý sa postupne vyčerpáva podľa Tarify za používanie služby peoplefone. Po vyčerpaní predplateného kreditu nezaniká Zákazníkovi nárok na používanie služby peoplefone.

8.3. Zákazník je oprávnený zakúpiť si Predplatený kredit prostredníctvom kreditnej/debetnej karty, elektronického bankového prevodu, priamym vkladom na účet, alebo inými formami, ktoré umožňuje Peoplefone Slovakia. Peoplefone Slovakia si vyhradzuje právo odmietnuť prijatie debetných/kreditných kariet od jedného alebo viacerých vydavateľov.

9. Podmienky objednania a dodania

9.1. Nasledovné podmienky objednania a dodania sú platné iba pre zmluvný vzťah medzi peoplefone a zákazníkom v čase objednania tovaru. Neúplné a nejasné objednávky nabudú akceptované.  

9.2. Keď zákazník odošle objednávku, Peoplefone Slovakia potvrdí prijatie objednávku emailom s popisom objednávky. Objednávka je návrh kúpnej zmluvy a Peoplefone Slovakia akceptuje tento návrh, len keď potvrdí odoslanie objednaného tovaru mailom. Na objednávku, ktorá nebola potvrdená emailom sa nevzťahujú podmienky kúpnej zmluvy. Kúpnu zmluvu uzatvára Peoplefone Slovakia. Peoplefone Slovakia nepredáva tovar osobám mladsím ako 18 rokov (18).

9.3. Bez ďalšieho dojednania, tovar buds vyskladnený v centrálnom sklade a dodaný na adresu zákazníka. Dodanie tovaru buds zabezpečené prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. Peoplefone Slovakia zabezpečuje dodanie tovaru len v rámci Slovenskej republiky. Informácie o čase dodania nie sú záväzné, okrem prípadu ak boli tieto informácie výslovne  potvrdené. 

9.4. Zákazník môže ukončiť zmluvu písomne (aj mailom), alebo vrátením tovaru do 10 dní od dodania. Peoplefone Slovakia je oprávnený čiastočne refundovať náklady v prípade, že vrátený tovar je poškodený, reps. hodnota tovaru bola znížená používaním. 

9.5. Námietky v súvislosti s nedodaním tovaru, reps. poškodením, nefunkčnosťou dodaného tovaru môžu byť vznesené do 10 dní. Pre prípad, že nefunkčnosť tovaru bola spôsobená zákazníkom (napr. poškodenie manipuláciou), zákazníkovi budú vyúčtované náklady na výmenu poškodeného tovaru. 

9.6. Záruka sa vzťahuje na tovar len do prvej výmeny. Požiadavka na ukončenie zmluvy alebo úpravu deny nie je možná, ak je tovar možné vymeniť počas záruky. 

9.7. V prípade, že dodávateľ Peoplefone Slovakia, hoci aj zmluvne viazaný, nie je schopný objednaný tovar dodať, Peoplefone Slovakia môže od kúpnej zmluvy kedykoľvek odstúpiť bed sankcií. V takomto prípade, buda zákazník okamžite informovaný, že tovar nie je dostupný. Zálohové platby budú okamžite vrátené zákazníkovi. 

9.8. Zákazník zaplatí za tovar kreditnou kartou, e-bankingom, alebo pošle platbu za tovar na účet Peoplefone Slovakia vopred. Ceny za tovar a náklady na špedíciu sú komunikované na webe www.peoplefone.sk.

9.9. Ak Peoplefone Slovakia zanedbá povinnosť vyplývajúcu zo zmluvy, povinnnosť odškodniť je obmedzená len na výšku samotnej škody. Obdobie je ohraničené na dvadsať-štyri (24) mesiacov od dodania tovaru. 

10. Zodpovednosť za škodu

10.1. Peoplefone Slovakia je zodpovedná voči Účastníkovi za náležitú starostlivosť pri poskytovaní služby peoplefone. Peoplefone Slovakia nemôže zaručiť, že sa nevyskytnú žiadne prerušenia funkčnosti a poruchy, že služba peoplefone bude k dispozícii nepretržite po celý čas. Peoplefone Slovakia si vyhradzuje právo vykonávať práce údržby kedykoľvek, čo môže spôsobiť prerušenie služieb.

10.2. V prípade porušenia Zmluvy, Peoplefone Slovakia nesie zodpovednosť za priamu škodu, spôsobenú dokázateľným zlyhaním plnenia jej záväzkov v rámci týchto VOP. Priame škody výhradne znamenajú všetky rozumné náklady, ktoré vznikli Účastníkovi s cieľom dosiahnuť plnenie záväzkov od Peoplefone Slovakia alebo pri snahe obmedziť takéto náklady.

10.3. Peoplefone Slovakia nie je za žiadnych okolností zodpovedná za následné straty, ušlý zisk alebo stratu údajov, v dôsledku dočasného prerušenia služby peoplefone. Peoplefone Slovakia nebude akceptovať škody, spôsobené akýmkoľvek využívaním jej služby peoplefone, ktoré je nezákonné alebo je porušením Zmluvy.

10.4. Peoplefone Slovakia neposkytuje žiadne záruky, nepreberá žiadnu zodpovednosť ani žiadne záruky, že informácie sprístupnené cez internet budú správne, úplné, aktuálne, zákonné a korektné, dostupné alebo poskytované včas. Peoplefone Slovakia nebude refundovať žiadne poplatky ani nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody, vyplývajúce z prevzatia čohokoľvek.

10.5. Peoplefone Slovakia nenesie zodpovednosť za škody, spôsobené neoprávnenými zásahmi Účastníka do technického zariadenia alebo infraštruktúry spoločnosti Peoplefone Slovakia. Peoplefone Slovakia nenesie zodpovednosť za škody, spôsobené zlou inštaláciou, používaním alebo prevádzkovaním zariadenia, alebo nedodržaním pokynov, uvedených na webovej stránke, v používateľskej príručke, alebo v iných oznamoch o produkte zo strany Účastníka alebo ním poverených tretích strán.

10.6. Peoplefone Slovakia nenesie zodpovednosť za škody spôsobené Účastníkom, ktoré vznikli z dôvodu hackerstva alebo spammingu. Ak sa vyskytne hackerský útok zo strany Účastníka alebo tretej osoby, ktorej to Účastník umožnil, Peoplefone Slovakia môže od Zmluvy okamžite odstúpiť. Peoplefone Slovakia si vyhradzuje právo podniknúť právne kroky a vymáhať si príslušnú náhradu.

11. Súhlas Účastníka so spracúvaním osobných údajov

11.1. Osobné údaje Peoplefone Slovakia uchováva ako dôverné v súlade so zákonom na ochranu osobných údajov. Peoplefone Slovakia nebude poskytovať tieto údaje tretím stranám, ak tak neustanovuje právny predpis. Peoplefone Slovakia má však povinnosť spolupracovať, ak si to vyžiadajú zákonné dôvody a sprístupniť informácie o Účastníkovi.

11.2. V prípade potreby je Peoplefone Slovakia oprávnený zhromažďovať a spracúvať osobné údaje Účastníka v rozsahu potrebnom pre poskytovania služby peoplefone. Peoplefone Slovakia je oprávnený zhromažďovať a spracúvať osobné údaje Zákazníka v zmysle platných právnych predpisov.

11.3 Zákazník dáva súhlas spoločnosti Peplefone Slovakia v rozsahu potrebnom pre poskytovanie služba peoplefone na zhromažďovanie a spracúvanie osobných údajov aj mimo územia Slovenskej republiky.

11.4. V rámci uzavretia aplnenia Zmluvy udeľuje Účastník Peoplefone Slovakia právo zhromažďovať informácie a osobné údaje o Účastníkovi v rozsahu a za účelom poskytovania služby peoplefone. Peoplefone Slovakia môže údaje o Účastníkovi postúpiť tretej strane v miere potrebnej na poskytovanie alebo v spojení s poskytovaním služby peoplefone len v súlade s platnou legislatívou.

12. Príslušné právo

12.1 Pre právne vzťahy vyplývajúce zo Zmluvy a týchto Všeobecných obchodných podmienok platí právo Slovenskej republiky, a to aj v prípade, že Účastník je cudzinec alebo služby peoplefone boli poskytnuté na území iného štátu.

12.2 Vzťahy medzi Účastníkom a Peoplefone Slovakia, neupravené Zmluvou a Všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia platným znením Zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a platným znením Zákona 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník.

13. Záverečné ustanovenia

13.1. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré sú založené Zmluvou, ktoré však Zmluva výslovne neupravuje, sa spravujú príslušnými ustanoveniami Zákona a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

13.2. Tieto VOP boli vydané Peoplefone Slovakia dňa 1. 9. 2012.

Support
Credit Cards
Media Markt Colt 3CX Fritz!
Saturn Verizon Acrobits Gigaset
Steg Belgacom Global IP Grandstream
Alltron Cablecom Patton
Interdiscount Astra
Migros Eletronics
© 2009-2023 peoplefone Slovakia