Tieto webové stránky využívajú súbory cookies za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb. Používaním týchto stránok súhlasíte s využívaním cookies.
Zatvoriť

Ochrana osobných údajov

1. Základné ustanovenia

1.1. Správcom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je spoločnosť Peoplefone Slovakia,s.r.o., so sídlom Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava , IČO: 439942521, IČ DPH: SK2022537011,zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 50262/B (ďalej len „Správca“).

1.2. Kontaktné údaje správcu sú:
Adresa: Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava
E-mail: [email protected]
Web: www.peoplefone.sk

1.3. „Osobné údaje“ sú akékoľvek informácie tykajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

1.4. Správca nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

2. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

2.1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe Vašej klientskej registrácie.

2.2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie služieb Peoplefone Slovakia s.r.o.

3. Zákonný účel a dôvod spracúvania osobných údajov

3.1  Zákonným dôvodom spracúvania osobných údajov je:
a) Plnenie a poskytovanie telekomunikačných služieb, archiváciu, ako aj predaj výrobkov a služieb a marketingové aktivity vykonávané spoločnosťou Peoplefone Slovakia s.r.o. Podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona
b) Oprávnený záujem Správcu na poskytovaní priameho marketingu (zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona.

3.2. Účelom spracúvania osobných údajov je:
a) Plnenie služieb a povinností vyplývajúcich zo vzťahu medzi klientom a Správcom. Pri spravovaní registrovaného účtu klienta sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno, kontakt, prípadne aj adresa), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvného vzťahu, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné registrovaný účet klienta vytvoriť  či zo strany Správcu vyplývajúce povinnosti a služby plniť.
b) Zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.

4. Doba uchovávania osobných údajov

4.1. Správca uchováva osobné údaje:
a) Po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi klientom  a Správcom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
b) Po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

4.2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

5. Vaše práva

5.1. Za podmienok stanovených v Zákone máte:
a) Právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona.
b) Právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona.
c) Právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona.
d) Právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona.
e) Právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona.
f) Právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail Správcu uvedený v čl. 1, bod č. 1.2 týchto podmienok.

5.2. Ďalej máte právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov. Môžete sa kedykoľvek obrátiť s Vašim podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (https://dataprotection.gov.sk/uoou).

7. Podmienky zabezpečenia ochrany osobných údajov

7.1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

7.2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.

7.3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

8. Záverečné ustanovenia

8.1. Využívaním služieb registrovaného klienta na webovej stránke Peoplefone Slovakia, s.r.o. potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

8.2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

8.3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

8.4. Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.

Support
Credit Cards
Media Markt Colt 3CX Fritz!
Saturn Verizon Acrobits Gigaset
Steg Belgacom Global IP Grandstream
Alltron Cablecom Patton
Interdiscount Astra
Migros Eletronics
© 2009-2023 peoplefone Slovakia